SELECT LANGUAGE

karavalamba stotram


Om kara roopa sabharivara Peethadhipa,
Sringara ranga ramaneeya kala kalapaa,
Angaravarna manikanda mahat prathapa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 1

Nakshatra charu nakha prabha nishkalanga,
Nakshatra nadhu mukha , nirmala chitha ranga,
Kukshi sthala sthitha , charachara bhootha sanga,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 2

Manthrartha Thathwa nigamartha maha varishtaa,
Yanthradhi thanthra vara varnitha pushkaleshta,
Santhrasithari kula padma sukhopavishta,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 3

Shikshaa Parayana , Shivathmaja sarva bhootha,
Raksha Parayana , Charachara hethu bhoothaa,
Akshayya mangal varapradha chith prabodha,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 4

Vageesa varnitha visishta vaacho vilasaa,
Yogeesa yogakara , yaga phala prakasaa,
Yogesa yogi pramathma hithopadhesaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 5

Yakshesa poojya nidhi sanchaya nithya palaa,
Yaksheesa kamkshitha sulakshana lakshya moola,
Aksheena punya nija bhaktha jananu koola,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 6

Swamin prabha Ramana Chandana liptha deha,
Chameekarabharana , charu thuranga vaha,
Srimath surabharana saswatha sath samooha,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 7

Aathamra hema ruchi ranchitha manju gathra,
Vedantha vedhya vidhi varnitha veerya vethraa,
Padaravinda paripavana bhaktha mithraa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 8

Balamruthamsu parishobhitha phala chithraa,
Neelali pali Ghana kunthala divya soothra,
Leela vinodha mrugayapara sacharithraa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 9

Bhoothi dhayaka Jagat pradhitha prathaapaa,
Bheethi pramoichaka visala kala kalaapa,
Bhodha pradheepa bhava thapa hara swaroopa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 10

Vetala bhootha parivara vinodha sheela,
Patala bhoomi sura loka Sukhanukoola,
Nathantharandga, natha kalpaka Dharma pala,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 11

Sardhoola dugdha hara , sarva rujapaharaa,
Sasthranusaara para sathwika hrud viharaa,
Shasthrasthra shakthidhara moukthika mughdha haaraa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 12
Adhithya koti ruchi ranjitha Veda saraa,
AAdhara bhootha bhuvanaika hithavatharaa,
AAdhi pramadhi pada saarasa papa Dhoora,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 13

Panjadri vasa paramadhbutha bhavaneeyaa,
Pinchavathamsa makutojjwala poojaneeya,
Vanchanukoola Vara dhayaka sad sahaya,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 14

Himsaa viheena saranagatha parijathaa,
Samsara sagara samutharanaika pothaa,
Hanmsadhi sevtha Vibho,Paramathma bhodhaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 15

Kumbheendra kesari thurangama vaha thunga,
Gambheera Veera mani Kanda Vimohanaamga,
KUmbhodhbhavadi vara thapasa chitha ranga,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 16

Sampoorna bhaktha vara santhathi dhana sheela,
Sampath sukha prada Sanathana gana lola,
Sampoorithakhila charachara loka pala,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 17

Veerasanasthitha vichithra vanadhi vasa,
Narayanapriya , natesa mano vilasa,
Vaarasipoorna karunamrutha vag vilasa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 18

Kshipra prasadhaka suraasura sevya paada,
Vipradhi vandhitha vara pradha suprasadha,
Vibrhajamna mani kanda vinodha bhoothaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 19

Koteera charuthara koti Divakarabhaa,
Paateera panga , kalabha Priya , poorna shobhaa,
Vatee vananthara vihara vichithra roopa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 20

Durvara dukha hara , dheena jananukoola,
Durvasa thapasa vararchitha pada moolaa,
Darvikarendra mani bhooshana dharma pala,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 21

Nruthabhiramya nigamagama sakshi bhootha,
Bhakthanugamya paramadbhutha hruth prabodha,
Sathapa sarchitha Sanathana moksha bhootha,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 22

Kandharpa koti kamaneeya karavatharaa,
Mandhara kundha suma vrundha manojna haraa,
Mandakinee thata vihara vinodha pooraa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 23

Sath keerthana Priya samastha suraadhinaadha,
Sathkara sadhu hrudayambhuja sannikethaa,
Sath keerthi soukhya vara dhayaka sath kiraathaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 24

Jnana prapoojitha padambhuja bhoothi bhooshaa,
Dheenanukambitha dhayapara divya veshaa,
Jnana swaroopa vara chakshusha veda gosha,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 25

Nadhantha ranga vara mangala nrutha rangaa,
Padravrunda kusumayudha komalaangaa,
Mathanga kesari thurangama vaya thungaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 26

Brahma swaroopa bhava roga Purana vaidyaa,
Dharmartha kama vara mukthidhha Veda vedhyaa,
Karmanukoola phala dayaka chinmayadhyaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 27

Thapa tryapahara thapasa hrud viharaa,
Thapinja charuthara gathra kiratha veeraa,
Aapadamasthaka lasad mani muktha haaraa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 28

Chinthamani pradhitha bhooshana bhooshithangaa,
Danthavalendra hari vahana mohanangaa,
Sanathana dhayaka vibho karunantharangaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 29

AAranyavasa vara thapasa bodha ropaa,
Karunya sagara kalesa kala kalaapaa,
Tharunya thamara sulochana loka dheepaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 30

AApada charu thara kamasamaabhi raamaa,
Shobhaayamaana sura sanchaya sarva bhoumaa,
Sri Pandya Poorva sukruthaamrutha poorna dhaamaa,
Sri Bhootha nadha mama dehi karavalambham 31


0 comments:

۩ Ayyappa DevoteeZ ۩

News Updates

Daily Horoscope