SELECT LANGUAGE

Ashraya Dasakam


Surasuradhitha Divya padukam,
Characharantha sthitha Bhoota nayakam,
Virajamana nanamadhi desikam,
Varabhayalankrutha panimasraye. 1

Varasanastham . mani kanta mujwalam,
Karambhujo patha vibhoothi bhooshanam,
Smarayuthakara mudhara vigraham,
Smarami SAstharam anadha rakshakam. 2

Smaradhi Sangeetha rasanuvarthanam,
Swaraja kolahala divya keerthanm,
Dhara dharendropari nithya narthanam,
Kiratha moorthim kalaye mahaddhanam. 3

Niramayananda dhaya payonnidhim,
Parathparam pavana bhaktha sevadhim,
Radhi vichedhana vaidyuthakruthim,
Hareesa bhagyathmaja masrayamyaham. 4

Hareendra mathanga Thurangamasanam,
Harendra bhasmasana sankarathmakam,
Kireeta harangadha kankanojwalam,
Purathanam bhoothapathim bhajamyaham. 5

Varapradham viswa vaseekruthyakrutheem,
Sura pradhanam , SAbari gireeswaram,
Uruprabham , koti divakara prabham,
Gurum bhajeham kula daivatham Sadaa. 6

AAranya sardhoola mrugadhi modhakam,
Aaranya varnam , jadaeka nayakam,
Tharunya samath nilayam sanathanam,
Karunya moorthim , kalaye divanisam. 7

Durantha thapa thraya papa mochakam,
Nirantharananda gathi pradhayakam,
Param thapam pandyanyapala balakam,
Chiranthanam bhoothapathim thamasraye. 8

Varishtameesam Sabarari gireswaro,
Varishtam ishta padam , ishta daivatham,
Arishta dush graham santhidham,
Garishta mashta pada vethram aashraye. 9


Saroja sankhadhi gadhaa virajitham,
Karambhujaaneka maho jwalayudham,
Sirastha malyam Shikhi pincha sekharam,
Purasthitham Bhoothapathim Samasraye. 10


0 comments:

۩ Ayyappa DevoteeZ ۩

News Updates

Daily Horoscope